Công văn 1992/BGTVT-TCCB Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”

Rate this post

Công văn 1992/BGTVT-TCCB

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”

Công văn 1992/BGTVT-TCCB về việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” của Bộ Giao thông vận tải.

Bạn đang xem: Công văn 1992/BGTVT-TCCB Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”

VẬN TẢI
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Con số: 1992/BGTVT-TCCB
V/v triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính thưa:

– Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
– Các Cục thuộc Bộ;
– Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thực hiện Nghị quyết số Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc công bố Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, ngày 14 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ. 1333/QĐ. -BNV duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” và công văn hướng dẫn thực hiện số 757/BNV-CCHC ngày 04 tháng 3 năm 2013. Để thực hiện các văn bản trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 37/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

1. Triển khai dự án triệt để “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” theo quy định tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 và Công văn số 757/BNV-KKPK ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc;

2. Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giao thông vận tải), Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Vụ thuộc Bộ có trách nhiệm:

– Cử công chức chuyên trách công tác cải cách hành chính của đơn vị mình làm công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện chức trách, nhiệm vụ quy định tại điểm 1, mục II, điều 1 của Quyết định số 11/2016/TT-BTC. 1333/QĐ-BNV. ;

– Lập danh sách công chức phụ trách RAP (theo Mẫu 2) gửi Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ). trước ngày 22 tháng 3 năm 2013;

– Xây dựng nhiệm vụ công chức chuyên trách cải cách hành chính theo quy định tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV và hướng dẫn tại Công văn số. 757/BNV-CCHC;

– Ưu tiên tổ chức cán bộ công chức đứng đầu RAP có năng lực và trình độ, năng động, sáng tạo, đang ở độ tuổi phát triển và tâm huyết với cải cách hành chính.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị không được quy định chuyên trách cải cách hành chính thì công chức, viên chức được phân công thực hiện cải cách hành chính kiêm nhiệm là người có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 137/TB-HDT Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức giáo dục

4. Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính

Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính trong các cơ quan thuộc Bộ. (Quyết định số 3187/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013); Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Đào tạo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Vụ có liên quan lập danh sách đăng ký đào tạo, bồi dưỡng cải cách hành chính theo Mẫu 1 gửi Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ). trước ngày 18 tháng 3 năm 2013 (Các cơ quan, đơn vị khác căn cứ vào khối lượng công việc, nhiệm vụ cụ thể của RPBM có thể cử công chức tham gia).

Để đăng ký ngay với Bộ Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi trước thư đăng ký và mẫu 1 qua email. [email protected]/.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ Nội vụ (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối;
– Lưu: VT, TCCB (LêHà).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Trường

HÌNH THỨC 1
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo công văn số 1992/BGTVT-TCCB ngày 12/3/2013)

KHÔNG.

tên và họ

Năm sinh

Đơn vị công việc

TIÊU ĐỀ

trình độ QLNN

Đã tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng RAP (năm…)

ghi chú

người đàn ông

ĐÀN BÀ

hoặc

BỎ

Đầu tiên

2

3

4

5

6

Ghi chú: Cơ quan/đơn vị cử đi trước ngày 18 tháng 3 năm 2013

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

MẪU 2

DANH SÁCH CÔNG DÂN CHUYÊN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo công văn số 1992/BGTVT-TCCB ngày 12/3/2013)

KHÔNG.

tên và họ

Năm sinh

Đơn vị

TIÊU ĐỀ

Quy mô cm, nv

trình độ QLNN

ghi chú

người đàn ông

ĐÀN BÀ

hoặc

BỎ

Đầu tiên

2

3

4

5

6

Đầu tiên.

Ví dụ: Nguyễn Văn A

1960

Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục ĐBSH

chuyên gia hàng đầu

Đại học KTQD

chuyên gia hàng đầu

2.

nguyễn thị b

1981

Phòng A – Cục Tài nguyên nước

văn phòng đại nghị sĩ

Đại học KTQD

chuyên gia

Đồng thời 50%

3.

nguyễn thị c

1972

Cục TCCB – Bộ GTVT

chuyên gia

Trường đại học…

chuyên gia

Ghi chú:

– Cột 6: Đối với công chức kiêm nhiệm làm công tác cải cách hành chính, ghi rõ mỗi công chức làm công tác cải cách hành chính chiếm bao nhiêu thời gian trong ngày, tuần, tháng, năm.

– Cơ quan/Đơn vị gửi trước ngày 22/03/2013

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 1992/BGTVT-TCCB Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *