Công văn 13804/BTC-TCT V/v quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Rate this post

Công văn 13804/BTC-TCT

So sánh năm quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Ngày 30/09/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 13804/BTC-TCT V/v quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016. Ngoài ra, Công văn 13804/BTC-TCT cũng hướng dẫn các trường hợp được hoàn thuế GTGT không được khấu trừ nếu người nộp thuế có lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục chưa khấu trừ hết số thuế GTGT đầu vào.

Bạn đang xem: Công văn 13804/BTC-TCT V/v quản lý hoàn thuế GTGT tháng cuối năm 2016

TÀI CHÍNH
————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————
Số: 13804/BTC-TCT
So sánh năm quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ủng hộ Điều 1 Luật số. 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. .

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. về Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính Chỉ thị Nghị định số Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 03/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Căn cứ Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng rủi ro trong quản lý thuế.

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ các quy định nêu trên đồng thời đảm bảo công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo đúng chế độ đã ban hành, công tác quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016 theo đánh giá được phê duyệt từ Quốc hội. Để phê duyệt, Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Mọi doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của Cục Thuế và mọi cán bộ thuế đều hiểu biết đầy đủ, tức thời về những nội dung mới, quan trọng của Luật số. 106/2016/QH13, ngày 06/04/2016; Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016; Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 và Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: không hoàn thuế trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu chưa đến khu vực hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan và quy định chi tiết về phạm vi địa bàn. /2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; không hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu rồi xuất khẩu; Không hoàn thuế trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản bằng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản. Chi phí nguyên vật liệu, khoáng sản cộng với năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.
  • Đối với dự án đầu tư: không hoàn thuế đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh không góp đủ vốn thành lập như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì các điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động; dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất hàng hóa, dịch vụ mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên trở lên theo dự án đầu tư;
  • Đối với trường hợp người nộp thuế chưa khấu trừ hết số thuế giá trị gia tăng đầu vào luỹ kế của 12 tháng/4 quý: chỉ thực hiện hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết . Các khoản giảm trừ trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý III/2016 (đối với trường hợp khai theo quý) đều được hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Tham Khảo Thêm:  Quyết định 329/QĐ-BGTVT Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm

2. Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kỳ hoàn thuế tháng 7/2016 hoặc quý III/2016 thuộc các trường hợp nêu tại điểm 1 công văn này; Do chính sách thay đổi có rủi ro cao, đề nghị Cục Thuế kiểm tra trước, hoàn sau đối với tất cả các hồ sơ hoàn thuế. Yêu cầu Cục Thuế cập nhật đầy đủ, ngay lập tức hồ sơ, kết quả kiểm tra của Cục Thuế vào Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) của cơ quan thuế để Tổng cục Thuế tiếp nhận, giám sát trước khi Cục Thuế ra quyết định hoàn thuế.

Định kỳ 10 ngày, Tổng cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Bộ kết quả kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các đối tượng này.

3. Đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT không thuộc đối tượng quy định tại điểm 1 công văn này thì căn cứ đề nghị của Tổng cục Thuế theo quy định của pháp luật số. 106/2016/QH13; Luật Quản lý thuế số. 21 /2012/QH13 và văn bản hướng dẫn việc phân loại hồ sơ hoàn thuế kiểm tra trước kiểm tra sau hoặc kiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định. Cục Thuế phải cập nhật đầy đủ hồ sơ hoàn thuế vào hệ thống TMS để kiểm soát, đối chiếu hồ sơ hoàn thuế giữa các bộ phận trong Cục Thuế; Tổng cục Thuế thực hiện theo dõi tự động trên hệ thống trước khi Tổng cục Thuế ban hành quyết định hoàn thuế để việc hoàn thuế được bố trí đúng, đủ thời gian quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 63/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Bộ Tài chính đề nghị Cục trưởng Cục Thuế nghiêm túc triển khai thực hiện./. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, Cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để kịp thời xử lý./.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
– Vụ NSNN, KBNN (để phối hợp);
– Lưu VT, TCT (KK 3b).
KT. Bộ
TRỢ LÝ

Làm Hoàng Anh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 13804/BTC-TCT V/v quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *