Chỉ thị 10/CT-TTg Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014

Rate this post

Chỉ thị 10/CT-TTg

Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạn đang xem: Chỉ thị 10/CT-TTg Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014

thủ tướng
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: mười/CT-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 THÁNG SÁU 2013

CHỈ THỊ

NHẬP NỘI DUNG PHÒNG VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2013-2014

Sau 3 năm thực hiện thí điểm Quyết định 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục và đào tạo, Chương trình đào tạo (gọi tắt là như Đề án 137) do đó. đã có đủ điều kiện để đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo (từ cấp trung học phổ thông). đến hoặc cao hơn). Để thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Thanh tra Chính phủ:

a) Rà soát, hoàn thiện, phê duyệt và phát hành tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông; giáo viên phổ thông; nhà giáo, giáo viên các trường hành chính, sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, Lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị – xã hội; hoàn thiện chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên Trang điện tử Thanh tra Chính phủ, đưa và cung cấp kịp thời các tài liệu do các bộ, ngành biên soạn, phê duyệt, các tài liệu về vụ án hình sự, án tham nhũng trong và ngoài nước, kinh nghiệm nước ngoài về công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên, giảng viên và học viên.

b) Hỗ trợ tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu và báo cáo Bộ, ngành về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng.

c) Chủ trì thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc cá nhân có thu nhập từ tiền lương thông qua cơ quan chi trả Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT

d) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh nội dung tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp, hiệu quả.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao rà soát, điều chỉnh, phê duyệt chương trình, nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Rà soát, hoàn thiện và phê duyệt chương trình, tài liệu dạy học cho các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ; định hướng việc lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng trong chương trình giảng dạy trong phương án đổi mới chương trình, tài liệu, sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học.

b) Dự thảo kế hoạch hàng năm về việc tổ chức bồi dưỡng, bồi dưỡng, cập nhật kiến ​​thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, trừ cơ sở giáo dục, đào tạo do Bộ Tư pháp chủ trì. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

c) Chỉ đạo, định hướng, khuyến khích, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, thực hiện nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chỉ đạo nhà nước của Bộ.

d) Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức sơ kết, rút ​​kinh nghiệm nội dung phòng, chống tham nhũng.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh:

a) Rà soát, điều chỉnh và tổ chức phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ và hệ thống đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ. trách nhiệm quản lý của Học viện. .

b) Hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, bồi dưỡng, cập nhật kiến ​​thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện.

c) Chỉ đạo, định hướng, khuyến khích, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, thực hiện nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Bộ và Học viện.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1165/TCHQ-CCHĐH Áp dụng mẫu tờ khai hải quan điện tử

d) Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức sơ kết, rút ​​kinh nghiệm nội dung phòng, chống tham nhũng.

4. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, bảo đảm việc tổ chức, dạy học hiệu quả, tiết kiệm . – nội dung tham nhũng.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm vốn và các nguồn tài trợ quốc tế khác để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan trực thuộc Trung ương. Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

c) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục”. giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 – 2014″ trong dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo, định hướng, thanh tra, kiểm tra các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về phòng, chống tham nhũng nói chung. và việc tổ chức, triển khai, thực thi nội dung phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo nói riêng.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo.

a) Lãnh đạo, hướng dẫn, khuyến khích, kiểm tra, rà soát việc triển khai, giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do mình phụ trách.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. các quy định của Luật ngân sách nhà nước.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013”. -2014” để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2067/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

7. Cơ sở giáo dục và đào tạo:

a) Trên cơ sở chương trình, tài liệu dạy học, tài liệu bồi dưỡng, tài liệu tham khảo và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học, thiết kế kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc điểm. của cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

9. Cơ quan Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm đợt học tập nội dung phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và vào thời điểm thích hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, Cổng thông tin điện tử, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, VI (3b).

KT. thủ tướng
TRỢ LÝ
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn thiện nhân

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chỉ thị 10/CT-TTg Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *