Chỉ thị 10/2013/CT-UBND TP Hồ Chí Minh Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Rate this post

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND TP.HCM

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: Chỉ thị 10/2013/CT-UBND TP.HCM Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Con số: mười/2013/CT-UBND

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Nhằm góp phần thúc đẩy tiến độ cải cách chế độ công vụ, công chức theo quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và duy trì giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; Công văn số 1530/BNV-CCVC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nội vụ về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý công ty; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

Đầu tiên. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thành phố và Chủ tịch UBND cấp huyện (gọi chung là đơn vị) nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 8484/BGTVT-KHCN Hướng dẫn về việc thay thế biển báo giao thông

a) Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu doanh nghiệp, nhất là đối với các nhiệm vụ sau: :

– Tuyển dụng, thăng hạng, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp;

– Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức;

– Thi đua, biểu dương, kỷ luật và xử lý vi phạm;

– Hưu trí và giải quyết chế độ hưu trí.

b) Khẩn trương thay đổi, hoàn thiện và công bố đầy đủ các quy chế, nội quy áp dụng trong cơ quan (quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…); đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và theo dõi việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (tiến độ, chất lượng, kết quả). Các đơn vị cần coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện ngay và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức không được làm; vi phạm về đảm bảo thời gian làm việc, về sớm, chia việc trong giờ làm việc; vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong, mỹ tục và quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2034/TCHQ-TXNK Bù trừ tiền thuế

đ) Đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Chấn chỉnh, xây dựng chế độ báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tốt sổ đăng ký cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo các báo cáo thống kê khi gửi các cơ quan có thẩm quyền phải chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy chế tiếp công dân, nhất là cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở các bộ phận trực tiếp tiếp công dân trong bộ máy chính quyền địa phương. phát hiện và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức;

b) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ tài sản, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn cơ quan.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện; đồng thời chịu trách nhiệm liên đới khi để cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị vi phạm Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm (trước ngày 10 của tháng cuối quý, 6 tháng, hàng năm) báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

b) Giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo nêu trên tại các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề xuất, có ý kiến ​​khác về giải pháp tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết./.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chỉ thị 10/2013/CT-UBND TP Hồ Chí Minh Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *