Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo khoa học máy tính 4 cuốn Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt 4 sách Chân trời sáng tạo

STT Xem lại câu hỏi Hồi đáp Đầu tiên Quyển sách của giáo viên Tiếng Việt 4 Nó được cấu tạo như thế nào? MỘT. LUYỆN TẬP…

Mẫu nhận xét môn Tin học theo Thông tư 27

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Phiếu nhận xét môn Tin học theo Thông tư 27. Phiếu nhận xét môn…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Tên bài học Số tiết Nội dung Yêu cầu cần đạt về chuyên môn Năng lực môn học Năng lực chung Phẩm chất Tư liệu/ ngữ liệu/…

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo án Công nghệ 8 cuốn Chân trời sáng tạo. Công nghệ trong Chân…

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo án Âm nhạc 8 cuốn Chân trời sáng tạo. Giáo án âm nhạc…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo án Lịch sử và Địa lý 8 cuốn Những chân trời sáng tạo….

Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 8 sách Chân trời sáng tạo

Tên chương/ chủ đề/ bài (1) Số tiết, số trang dự kiến (2) Nội dung kiến thức (3) Mục tiêu/ Yêu cầu cần đạt về chuyên môn…